cs de

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost MADEKOP, spol. s r.o., se sídlem Vrbice č.p. 348, 691 09 Vrbice, IČ: 485 31 987 (dále též jen „společnost“), provozovatel webových stránek a internetového obchodu www.madekop.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli dále informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Zásady zpracování osobních údajů a postupy k jejich ochraně můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Základní pojmy a informace

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit Vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále též jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je takto identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování Vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Osobní údaje a jejich zpracování

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

V rámci činnosti společnosti dochází ke shromažďování různých údajů v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 1. Kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení (popřípadě údaj o platební kartě)
 2. Demografické údaje: země, ze které pocházíte (je-li odlišná od ČR a je-li tento údaj nezbytný jako údaj pro doručování či fakturaci), a upřednostňovaný jazyk.
 3. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, objem poskytnutých služeb.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 1. Údaje z komunikace mezi společností a zákazníkem
 2. Kamerové záznamy z prodejen a prostor společnosti
 3. Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu budeme subjekt osobních údajů informovat.

Účel zpracování osobních údajů

 1. Pro poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří: zpracování objednávky zboží nebo služeb, upozornění na dostupnost zboží (projevíte-li o tuto službu zájem), zákaznická podpora, zlepšování služeb, komunikace.
 2. Za účelem ochrany, bezpečnosti a řešení sporů. Údaje můžeme dále zpracovávat z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů či řešení sporů.
 3. Kamerové záznamy. Společnost umísťuje do svých prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů společnosti. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny.
 4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností.
   

Sdílení osobních údajů

K sdílení Vašich osobních údajů přistupujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci zákonné povinnosti, plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Ke sdílení osobních údajů dochází zejména s těmito třetími osobami:

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování společnost, jakožto správce, zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných třetích osob.

Zabezpečení osobních údajů a doba zpracování

Technická, organizační a jiná opatření

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v co nejvyšší míře zabezpečeny. Za tímto účelem jsme zavedli příslušná technická a organizační opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. Všechna rozhraní našich webových stránek nebo aplikací pro poskytování služeb jsou za tímto účelem adekvátně upravena.

Pro nutný či účelný případ předání či sdílení osobních údajů volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťuje naše společnost.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi, jakožto subjektem údajů, a naší společností (popřípadě 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo). Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný zájem naší společnosti. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby, obvykle však ne déle než 4 roky ode dne uskutečnění plnění dle uzavřené smlouvy za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů naší společnosti.

Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo jejich blokaci.

Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na informace

V souladu se zásadou transparentnosti zpracovávání osobních údajů jsme připraveni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme.

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme my nebo naši partneři, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese: info@madekop.cz, současně ale uveďte, které konkrétní informace požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme nuceni na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou. Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Dovolujeme si Vás zároveň upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle naší společnosti. Pouze tímto postupem vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné nebo neaktuální, upozorněte nás na to na kontaktní e-mailové adrese, která je uvedena výše. Také pro tento případ si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle společnosti, abychom zajistili, že nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše nesprávné nebo neaktuální osobní údaje (např. rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je společností prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit, a to odvoláním uděleného souhlasu. Vaše údaje pak budou vymazány nebo anonymizovány. Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

I pro tyto případy nakládání s osobními údaji vyžadujeme Vaši identifikaci, jakožto subjektu údajů, a to nezaměnitelným způsobem, než přistoupíme k odstranění Vašich osobních údajů.

Webové stránky

Soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na těchto stránkách provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Soubory cookies využíváme např. pro:

 1. pro správnou funkčnost aplikace pro nákup či objednávku služeb tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 2. pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 3. co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je sami neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vámi zvoleného internetového prohlížeče).

Více informací o tom co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

Více informací o cookies, zakázání cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

V nastavení některých z nejvíce využívaných internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies  je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení některých funkcí či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá naše společnost. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.